ਕਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਪੰਨੇ (ਅੰਕ ਪਹਿਲਾ)

11 ਫਰਵਰੀ, 2020 Click for Englishਕੈਮਰਾ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿੱਲਕੁਲ ਬਿਨਾਂ ਹਿਲਿਆਂ ਬੈਠਾ ਗਾਲੜ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੇੜੇ…